منبع تغذیه DR-45-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه 24 ولت
  • 2 آمپر مینول MEAN WELL