منبع تغذیه LRS-200-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه کلاس اقتصادی ۱۵ ولت
  • ۱۴ آمپر
  • ۲۰۰ وات مین ول