منبع تغذیه MDR-20-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه ۵ ولت
  • ۳ آمپر مینول MEAN WELL