منبع تغذیه SE-1000-15

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه 15 ولت
  • 67 آمپر مین ول.