منبع تغذیه SE-1000-24

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه 24 ولت
  • 42 آمپر مین ول.