منبع تغذیه SE-1000-48

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه 48 ولت
  • 21 آمپر مین ول