منبع تغذیه SE-1500-5

تماس بگیرید

  • منبع تغذیه 5 ولت
  •  300 آمپر مین ول